Antoniew – nieruchomość

Antoniew – nieruchomość

209500,00 

OGŁOSZENIE

 1. Syndyk masy upadłości Anny Białkowskiej jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert, na sprzedaż udziału w wielkości ½ w  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Aleksandrowie Łódzkim, Antoniewie, przy ul. Malwinki nr 10, obejmującej działkę gruntu nr 18/26 o powierzchni 0,1359 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00058304/0 wchodzącej w skład masy upadłości Anny Białkowskiej – w drodze konkursu ofert, na następujących warunkach.
 1. Cena wywoławcza 209 500 zł
 1. Pisemne oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być   składane w terminie do 4 kwietnia 2019r. godz 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości  adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie  „Oferta zakupu  lokalu „. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
 1. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyka  Barbary Petryniak-Sidowskiej 90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 60 1020 3408 0000 4102 0397 8871.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności
 1. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)
 1. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
 1. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu  5 kwietnia 2019r.   o godz. 12.00
 1. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
 1. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 1. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
 1. uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
 1. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;
 1. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
 1. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym.
 1. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  kontakt nr tel.533 655 585, 602 717 066.

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Formularz sprzedaży

Lokalizacja

Kontakt

email: biuro@uscheiblera.pl

SKU: 2-1-3-1 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: