ASDROG Zakład Drogowo-Budowlany

ASDROG Zakład Drogowo-Budowlany

40000,00 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej (wspólników spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim) oferuje do sprzedaży ruchomości – w trybie konkursu ofert na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład mas upadłości wspólników spółki cywilnej  (w szczególności: samochody osobowe i dostawcze oraz sprzęt budowlany), szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, stanowiącym ich integralną część;

2. cena wywoławcza wynosi kwotę wskazaną w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, jako cena wywoławcza dla poszczególnego przedmiotu;

3. wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:

a. w pierwszym etapie do 5 lipca 2019 roku godz. 16:00 – konkurs ofert – kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę;

b. w etapie drugimod dnia 8 lipca 2019 roku od godz. 10:00 do dnia 19 lipca 2019 roku do godz. 16:00 – jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony w etapie pierwszym – ruchomości będą oferowane do sprzedaży w cenie wywoławczej. O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia;

4. w pierwszym etapie, pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 5 lipca 2019 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty) – na adres: Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej wspólników spółki cywilnej ASDROG w Tomaszowie Mazowieckim, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości”;

5. oferty składane w drugim etapie powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym dla ofert składanych w pierwszym etapie, z tym zastrzeżeniem, że proponowaną cenę stanowi cena wywołania a oferty będą przyjmowane od dnia 8 lipca 2019 roku od godz. 10:00 do dnia 19 lipca 2019 roku do godz. 16:00. Oferty te nie muszą być złożone w zaklejonej kopercie;

6. w przypadku ruchomości, których cena wywoławcza przekracza 2.000,00 zł, przystępujący do konkursu ofert powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przy czym kwota wadium powinna być zaokrąglona w dół do pełnego złotego;

7. ogłoszenie oraz warunki sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

8. szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży ruchomości wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/asdrog;

9. przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 726 790 740, e-mail: tomasz.kowalczyk@sidowski.com.pl).

Dodatkowe informacje

Upadły

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

Pliki do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Załącznik nr 1

pdf_icon Formularz oferty

pdf_icon Wyceny załącznik nr 1

pdf_icon Wyceny załącznik nr 2

pdf_icon Wyceny załącznik nr 3

pdf_icon Wyceny załącznik nr 6

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

Tomasz Kowalczyk

tel: +48 726 790 740
email: tomasz.kowalczyk@sidowski.com.pl

 

Formularz kontaktowy:

SKU: 12 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: