Gowarzów – nieruchomość, letnisko nad Wartą

Gowarzów – nieruchomość, letnisko nad Wartą

34240,00 

Nieruchomość zabudowana nadającą się na letnisko położone nad Wartą w pobliżu lasów we wsi Gowarzów, gmina Gidle powiat radomszczański północna Jura Krakowsko-Częstochowska

 

Sygn akt V GUp 34/17

OGŁOSZENIE

 

 1. Syndyk masy upadłości Renaty Bareła  jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi  Gowarzów w gminie Gidle, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2 o łącznej powierzchni 0,4100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1R/00066266/9  w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:
 1. Cena wywoławcza 34 240,00 zł.
 1. Pisemne  oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być składane w terminie do 10 grudnia 2019 r. godz 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości Renaty Bareła w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie  „Oferta zakupu nieruchomości Gowarzów”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
 1. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi,  prowadzony dla syndyka  Barbara Petryniak-Sidowska 90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 82 1020 3408 0000 4302 0409 4389
 1. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności.
 1. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)
 1. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
 1. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 11 grudnia 2019 r.  o godz. 12.00.
 1. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
 1. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 1. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
 1. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
 1. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę;
 1. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
 1. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym.
 1. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem kontakt nr tel. 508 454 527,  602 717 066

 

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Regulamin sprzedaży

pdf_icon Operat

pdf_icon Formularz oferty

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

tel: +48 602 717 066, +48 508 454 527
email: syndyk@sidowski.com.pl

 

SKU: 4-8-4 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: