Hotel Turmot spółka z o.o.

Hotel Turmot spółka z o.o.

1100000,00 

Sygn. akt V GUp 18/16

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza piąty przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 55¹ k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, wierzytelności (powstałych zarówno przed jak i po dniu ogłoszenia upadłości) oraz zobowiązań;

2. w skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kluki nr 1A, oznaczona zgodnie z ewidencją gruntów jako działki gruntu nr 970 i 978, obręb 5 Kluki, gmina Kluki, o łącznej powierzchni 17.461 m², na której wzniesiono budynek hotelowo-gastronomiczny o powierzchni użytkowej 1.691,20 m², dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PT1B/00044685/7;

b) zbiór ruchomości, stanowiących wyposażenie hotelu, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa – o wartości zgodnie z wyceną 44.499,90 zł,

c) należności – w szczególności z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w lit. a

3. cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 1.100.000,00 złotych (jeden milion sto tysięcy złotych) brutto;

4. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku do godziny 16:00 na adres: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski , 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym nadpisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa Hotel Turmot” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres);

5. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 110.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:
09 1090 1304 0000 0001 3258 2925 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

6. uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

7. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza;

8. syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert;

9. wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza;

10. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 27 czerwca 2019 roku, godzina 14:30 w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, sala nr XIII;

11. ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

12. przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

13. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty;

14. uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

15. cena sprzedaży przedsiębiorstwa – pomniejszona o wpłacone wadium – powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy);

16. szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 22 października 2018  roku, w sprawie V GUp 18/16, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12), w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski) oraz w internecie na stronie: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/hotelturmot;

17. przedsiębiorstwo można oglądać w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel: 602 444 028 lub 692 625 004, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl ).

Dodatkowe informacje

Upadły

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

pdf_icon Obwieszczenie o przetargu

pdf_icon Warunki sprzedaży przedsiębiorstwa

pdf_icon Formularz oferty

pdf_icon Wycena przedsiębiorstwa

pdf_icon Operat szacunkowy

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

syndyk masy upadłości adw. Hubert Sidowski

tel. +48 602 444 028
tel. +48 692 625 004

email: syndyk@sidowski.com.pl

SKU: 5-2-1 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: