Łódź – ul. Kołowa 14

Łódź – ul. Kołowa 14

91875,00 

OGŁOSZENIE

 1. Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż udziału ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym posiadającym 6 izb, kubaturę 685 m3, położonej w Łodzi przy ul. Kołowej 14, obejmującej działkę gruntu nr 98/1 o powierzchni 0,0443 ha, obręb geodezyjny G-15, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00066418/7 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:
 1. Cena wywoławcza 91 875 zł
 1. Pisemne oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być składane w terminie do 10 czerwca 2019 r. na adres: Syndyk masy upadłości, Kancelaria  Adwokacka  90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu Nieruchomości Kołowa 14”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
 1. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyka  Barbara Petryniak-Sidowska 90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 50 1020 3408 0000 4102 0400 6987
 1. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności
 1. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)
 1. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
 1. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 12.00
 1. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
 1. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 1. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
 1. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
 1. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;
 1. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy;
 1. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym www.upadlosci.sidowski.com.pl
 1. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt nr tel.519 628 903, 602 717 066.

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Formularz oferty

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

tel: +48 519 628 903, 602 717 066.
email: syndyk@sidowski.com.pl

 

SKU: 4-9 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: