Tomaszów Mazowiecki – ul. Spalska 112a

Tomaszów Mazowiecki – ul. Spalska 112a

291500,00 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Barbary Jeziorskiej – wspólnika spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są lokale niemieszkalne położone w budynku na działce nr 77/5 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 77/3 – położone w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 112A, które są oferowane do sprzedaży łącznie, to jest:

a) lokal niemieszkalny nr I o powierzchni 24,55 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00073068/5);
b) lokal niemieszkalny nr II o powierzchni 24,23 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00073069/2);
c) lokal niemieszkalny nr III o powierzchni 115,80 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00073070/2);
d) lokal niemieszkalny nr IV, o powierzchni 10,15 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00073071/9);
e) lokal niemieszkalny nr V o powierzchni 45,51 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00073072/6);
f) lokal niemieszkalny nr VI, o powierzchni 61,29 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00073073/3);
g) udział w wysokości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 77/3 o powierzchni 353 m2 (księga wieczysta nr PT1T/00042590/7).

2. cena wywoławcza wynosi 291.500,00 złotych netto (łącznie);

3. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku do godziny 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości wspólników spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres);

4. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium, w wysokości 30.000,00 złotych, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 31 1090 1304 0000 0001 3387 9225, najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

5. konkurs ofert prowadzi syndyk masy upadłości na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza;

6. otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję konkursu ofert nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku w biurze syndyka, bez udziału publiczności;

7. ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

8. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty;

9. cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy);

10. uczestnik konkursu ofert, którego oferta została wybrana, zobowiązuje się kupić od syndyka ruchomości wskazane w § 16 warunków sprzedaży (wiaty blaszane oraz węzeł betoniarski);

11. szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży lokali niemieszkalnych (użytkowych) oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu wchodzących w skład masy upadłości wspólnika spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany;

12. Warunki sprzedaży zostały wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl (w zakładce „nieruchomości”);

13. przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 726 790 740, e-mail: tomasz.kowalczyk@sidowski.com.pl).

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

Pliki do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Formularz oferty

pdf_icon Operat szacunkowy Spalska 112A lok I

pdf_icon Operat szacunkowy Spalska 112A lok II

pdf_icon Operat szacunkowy Spalska 112A lok III

pdf_icon Operat szacunkowy Spalska 112A lok IV

pdf_icon Operat szacunkowy Spalska 112A lok V

pdf_icon Operat szacunkowy Spalska 112A lok VI

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

Tomasz Kowalczyk

tel: +48 726 790 740
email: tomasz.kowalczyk@sidowski.com.pl

 

SKU: 8-1 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: