Zelów – ul. Szkolna 6

Zelów – ul. Szkolna 6

44000,00 

Sygn akt V GUp 31/17  

OGŁOSZENIE

 

 1. Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości położonej w Zelowie, przy ulicy Szkolnej 6, obejmującą lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni 24,54 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1B/000450 41/8 oraz udział w wielkości 2454/212816 części w nieruchomości wspólnejoferowany do sprzedaży jako odrębna własność w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:
 1. Cena wywoławcza 44 000 zł.
 1. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 12 października 2018r. na adres: Syndyk masy upadłości Heleny Szymczyk w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska, Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
 1. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyka masy upadłości Heleny Szymczyk – Barbara Petryniak-Sidowska, 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 82 1020 3408 0000 4302 0408 6823.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 1. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)
 1. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
 1. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 15 października 2018r. .
 1. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
 1. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 1. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
 1. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
 1. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę;
 1. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
 1. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym.
 1. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem kontakt nr tel. 602 717 066.

 

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Forma sprzedaży

Położenie przedmiotu sprzedaży:

Do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Regulamin sprzedaży

pdf_icon Formularz oferty

Lokalizacja

Kontakt

Bliższych informacji na temat oferty udziela:

tel: +48 602 717 066
email: syndyk@sidowski.com.pl

 

SKU: 4-8-2 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: