Wierzytelności

Wierzytelności

2400,00 

OGŁOSZENIE

 

1. Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   zaprasza do składania ofert na sprzedaż wierzytelności przysługującej upadłej Marii Szlawskiej od Krzysztofa Gieracha PESEL 70083007937 zam. 95-060 Brzeziny, ul. Chopina 8 na podstawie ugody zawartej pomiędzy w/w stronami  w dniu 21 września 2004 r. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sygn. akt XI P 1647/03 w kwocie głównej 12 000 zł oraz odsetki ustawowe od kwoty 4 000 zł od dnia 30 listopada 2004 roku, od kwoty 4 000 zł od 31 stycznia 2005 r. oraz od kwoty 4 000 zł  od dnia 31 marca 2005 r.;  – cena wywoławcza 2 400 zł

2. Pisemne  oferty  wraz z wymaganymi przez regulamin oświadczeniami, w języku polskim i w zamkniętych  kopertach  mogą być   składane w terminie do 13 marca  2019r. od godz. 10: 00 do godz. 16:00   na adres: Syndyk masy upadłości Marii Szlawskiej w upadłości likwidacyjnej  w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie  „Oferta zakupu  wierzytelności  „. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

3. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w dniu 14 marca 2019r. . o godz. 11:00

5. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;

6. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

7. Rozpatrywane będą tylko te oferty , które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej  ostatnim dniu składania ofert;

8. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

9. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę;

10. Cena sprzedaży  powinna być wpłacona i  zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy

11. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym upadłosci.sidowski.com.pl

12. Przedmiot konkursu  można oglądać   po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. nr  602 717 066

Dodatkowe informacje

Sygnatura postępowania upadłościowego

Termin składania ofert

Do pobrania

pdf_icon Ogłoszenie

pdf_icon Warunki sprzedaży

pdf_icon Formularz sprzedaży

Lokalizacja

Kontakt

email: biuro@uscheiblera.pl

SKU: 2-1-3 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: